Polyfunkčné objekty

V rámci architektonických prác MEANDER, štúdio architektúry ponúka vypracovanie komplexnej architektonickej dokumentácie pre občianske a obytné stavby ako aj priemyselné stavby.

K projektu ponúkame vybavenie stavebného povolenia a výkon autorského a stavebného dozoru, pomoc pri výbere generálneho dodávateľa a subdodávateľov. V prípade realizácie svojpomocou zabezpečíme odborne garantovaný, profesionálny stavebný dozor, prípadne výpomoc pri vedení stavby.

 

Občianske a obytné stavby

Pri návrhu občianskych a polyfunkčných stavieb MENADER, štúdio architektúry prihliada na funkčné, estetické, environmentálne a v neposlednom rade aj ekonomické požiadavky investície. V návrhu sa snažíme o optimálne riešenie, ktoré umožní požadovanú návratnosť investície. Súčasťou dokumentácie je konzultácia navrhovanej investície s príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy a prípadné vybavenie stavebného povolenia.

Počas výstavby zabezpečíme odborne garantovaný, profesionálny stavebný dozor, spracovanie podkladov a následné objektívne vyhodnotenie výberových konaní na dodávateľov stavby a jednotlivých profesií.

 

Priemyselné stavby

V spolupráci s technológmi jednotlivých činností vypracujeme kompletnú projektovú dokumentáciu pre priemyselné objekty rôzneho technologického a výrobného zamerania.

 

Výber z našich projektov:

MEANDER, štúdio architektúry

MEANDER, štúdio architektúry vzniklo v roku 1998 v Ružomberku a od svojho vzniku sa venuje návrhom architektonických riešení rodinných domov, polyfunkčných a pamiatkových objektov. Portfólio služieb štúdia zahŕňa aj návrh interiérových riešení bytových i nebytových priestorov a dizajnových riešení objektov a pradmetov. 

Zakladateľom štúdia MEANDER je Mgr. art. Ivan Hrčka, architekt, absolvent Vysokej školy výtvarných umení, v odbore architektúra, ktorého znalosti, odborné skúsenosti a prax predurčuje k tomu, aby Vám vytvoril bývanie, či akýkoľvek architektonický objekt nielen podľa Vašich predstáv a potrieb, ale v súlade so súčasnými technologickými a dizajnérskymi trendami.

Kontaktujte nás

Navštívte nás